چمن مصنوعی

 

توضیحات

تاریخچه چمن مصنوعی

چمن مصنوعی بین سال های 1960 تا 1969 میلادی در ایالات متحده امریكا، ظهور كرد. اما گسترش آن در اروپا، بعد از المپیك سال 1976 مونترآل، حادث گردید. دیری نپایید كه هیئت های متنوع ورزشی، متوجه امتیازات مربوط به كاربرد چمن های مصنوعی شده و روش های متعددی را برای اعمال شرایط استاندارد، به كار بستند. آزمایشات و تحقیقات علمی و فنی فراوانی طی بیست سال گذشته بر گستره های چمن مصنوعی انجام پذیرفته اند كه بازده آن معرفی چمن های مصنوعی Non-Sand-filled، برای زمین های ورزشی هاكی و تنیس در كنار چمن های مصنوعی Sand-fill، برای اكثر رشته های ورزشی و اماكن تزیینی، بوده است، بنابراین ایالات متحده امریكا به عنوان نخستین كشوری شناخته می شود كه كاربرد چمن های مصنوعی را در سطوح ورزشی، سرلوحه كار خویش قرار داده است.چمن های مصنوعی، بر پهنه زمین های راگبی و فوتبال، ظهور یافت.